zavolajte nÁm:

+421 948 929 919

privacy

policy

Autor mÁ prÁvo na odmenu za pouŽitie svojho diela

Autor má právo na odmenu za použitie svojho diela, bez ohľadu na to, či ide o komerčné alebo nekomerčné použitie. Autor má právo udeľovať súhlas vo forme licenčnej zmluvy na každé použitie svojho diela. Jednou z náležitostí licenčnej zmluvy je aj dohoda o výške odmeny. V prípade, že používateľ chce použiť dielo spôsobom, z ktorého nemá žiadny zisk, napr. na charitatívne účely, neznamená to, že autor nemá právo za takéto použitie získať odmenu. Výška odmeny je predmetom vzájomnej dohody, a preto je možné, že autor zohľadní, že ide o nekomerčné použitie jeho diela a bude za takéto použitie žiadať nižšiu odmenu ako obvykle, resp. bude súhlasiť s bezodplatnou licenciou.

licenČnÁ zmluva

Autorský zákon upravuje aj jeden typ zmluvy špecifickej pre autorské právo, a to licenčnú zmluvu. Právna úprava licenčnej zmluvy na autorské diela je predmetom úpravy § 40 až § 47 Autorského zákona. Taktiež aj Obchodný zákonník, vo svojom § 508 a nasl. upravuje licenčnú zmluvu, táto sa však týka predmetov priemyselného vlastníctva. Práve v oblasti licenčných zmlúv vyvstávajú v podnikateľskej praxi najväčšie problémy. Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela.

 

Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Rozsah licencie umožňuje v licenčnej zmluve dohodnúť, že autor udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu resp. je možné dohodnúť, že autor licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu. V takom prípade licenčná zmluva musí obsahovať územné (napríklad územie Slovenskej republiky) alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie. Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú alebo nevýhradnú licenciu. (Odporúčame aj dojednanie ohľadom výhradnosti či nevýhradnosti licencie na použitie diela). Ak však nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu. Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu (vysvetlenie pojmu výhradnosť licencie).

 

Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe. Pri výhradnosti licencie je potrebné si uvedomiť, že zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.privacy@musicstudio.sk